INTERNAL TRAINING

I-GLOCAL và VALUE CREATE luôn luôn cập nhật và trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp cho nội bộ nhân viên.  
Do đó, INTERNAL-TRAINING luôn luôn cần thiết và có ý nghĩa trong văn hoá công ty và chiến lược hoạt động nhằm ngày càng chuyên nghiệp hoá đội ngũ nhân viên.