THUẾ - KẾ TOÁN

ACCOUNTING LIABILITIES (2 of 2)

Diễn giả: Mr.Yuya Matsumura Thời gian: 4/28/2016

ACCOUNTING LIABILITIES (1 of 2)

Diễn giả: Mr.Yuya Matsumura Thời gian: 4/28/2016

Investment into Binh Duong (3 of 3)

Diễn giả: Mr.Yuya Matsumura Thời gian: 4/26/2016

Investment into Binh Duong (2 of 3)

Diễn giả: Mr.Yuya Matsumura Thời gian: 4/26/2016

Investment into Binh Duong (1 of 3)

Diễn giả: Mr.Yuya Matsumura Thời gian:4/26/2016

ACCOUNT RECEIVABLE – JP

Diễn giả: Mr.Yuya Matsumura Thời gian: 12/29/2015

STATIC PROPERTIES

Diễn giả: Mr.Yuya Matsumura Thời gian: 10/30/2015

TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (PHẦN 2)

Diễn giả: Phạm Thành Tâm Thời gian: 11/13/2015

TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (PHẦN 1)

Diễn giả: Phạm Thành Tâm Thời gian: 11/13/2015

VAS – IFRS, GIỚI THIỆU

Diễn giả: Trần Trung Hiếu Thời gian: 11/5/2015