[HCM] ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

[HCM] ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

Tháng Ba 22, 2018 10:05 sáng

Thời gian: Thứ 5, 22/03/2018(6 tiếng)

08h45 – 12h00 & 13h30 – 16h30

Diễn giả: Ms. Võ Thị Nguyên Linh
Ms. Nguyên Linh

• Thạc Sĩ Tư Vấn Quản Trị Quốc Tế – ĐH Khoa Học Ứng Dụng Tây Bắc Thụy Sĩ.
• Cử nhân khoa kế toán kiểm toán – Đại Học Kinh Tế TPHCM.
• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế – Tổng Cục Thuế.
• Làm việc tại Công Ty TNHH I-Glocal, bộ phận tư vấn Kế toán & Thuế từ 2004.
• Giảng viên một số hội thảo chuyên đề kế toán – thuế của Value Create Vietnam từ 2014.

Mr. Bùi Bảo Nguyên
Mr. Bảo Nguyên

• Cử nhân khoa kế toán kiểm toán – Đại Học Kinh Tế TPHCM.
• Làm việc tại Công Ty TNHH I-Glocal – bộ phận tư vấn Kế toán & Thuế từ năm 2015.

Đối tượng:

Chủ doanh nghiệp, trợ lý giám đốc, bộ phận quản lý, hành chính nhân sự, kinh doanh, thông dịch…
muốn tìm hiểu kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính.
(Số lượng: 40 người)

Phí tham dự: 1.000.000VND/người (đã bao gồm tea-break, phí in tài liệu, chưa bao gồm 10% VAT)
Nội dung chính: 

Phần 1: Tổng quan Báo cáo tài chính (BCTC)

• BCTC là gì?

• BCTC gồm những báo cáo gì?

• Tại sao cần phải lập BCTC.

• Ai là người đọc và họ đọc gì trong BCTC.

Phần 2: Kiến thức cơ bản

A. Báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD)

• Hiểu gì từ báo cáo KQKD.

• Cấu trúc của báo cáo KQKD.

B. Bảng cân đối kế toán (CĐKT)

• Hiểu gì từ bảng CĐKT.

• Cấu trúc của bảng CĐKT.

C. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

• Hiểu gì từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

• Cấu trúc của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phần 3: Nâng cao

• Phân tích báo cáo tài chính qua những thông số cơ bản.

• Bàn về tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp qua một vài ví dụ cụ thể.

Phần 4: Câu hỏi thảo luận và bài tập nhóm